Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Školenie rozhodcov

Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried vrátane seminára pre UR, FA a IA

Termín: 14-15.9. 2013
Miesto: Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava
Garant: IA Ivan Syrový - Predseda RK SŠZ
Organizátor: Mgr. Ladislav Šipeky - SIPKES v spolupráci s BŠZ
Kontakt: Mgr. Ladislav Šipeky - Predseda RK BŠZ, Repašského 5, Bratislava, 841 02, Tel.: 0903 214 201,e-mail: ladislav@sipeky.sk

Prihlásiť sa je nutné do 13.9.2013 / z dôvodu prípravy materiálov /

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách

ps. platí vekové obmedzenie pre získanie rozhodcovskej triedy - dovŕšených 15 rokov.

Informácie a organizačné pokyny k ligovým súťažiam

Nový ligový ročník sa blíži a ŠTK BŠZ zaslala OP klubov Bratislavského kraja s tým súvisiace organizačné pokyny a informácie. Mnohé z nich možno nebudú zaujímať len OP ale aj ostatných hráčov.

1. Krátke zhrnutie organizačných pokynov pre OP.

2. Rozpis súťaží BŠZ, oproti vlaňajšku nie sú žiadne významné zmeny.

3. Prihláška do súťaží.

4. Sumár pokút z minulého ročníka.

5. Pozvánka na žrebovanie súťaží, ktoré bude 18.9.2012 o 17:30 v hracej miestnosti Slovanu.

6. Kalendár líg.

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie dotazníka ŠTK BŠZ k ligám bratislavského kraja

Na online dotazník ŠTK BŠZ k ligovým súťažiam bratislavského kraja v období 4.-23.7. odpovedalo 84 šachistov. Z odpovedí vyplýva, že šachisti sú prevažne spokojný zo súčasným ligovým systémom, tempom, termínmi a pod. Z pravidiel by chceli zmeniť len aby sa nekontumovali partie od neobsadenej šachovnice dole, ale len príslušná šachovnica, s odstupňovaním pokút (po vzore SŽS). Otvorené a na širšiu diskusiu ostáva tempo v 5. lige, na ktoré sú rôznorodé názory. Na vznik náborovej ligy zo strany klubov je pomerne malý záujem, možno by mohla vzniknúť keby sa zapojili aj šachové krúžky.

 

Podrobné vyhodnotenie dotazníka si môžete prečítať tu:

Dotazník ŠTK BŠZ - vyhodnotenie.

 

 

Dotaznik - Prieskum o ligach

Ako bolo na konferencii dohodnuté, prinášame anketu o ligových súťažiach.

Linka na dotazník: 

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2012

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 dňa 24. apríla 2012 sa bude konať zasadanie riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu. Nižšie je uvedená pozvánka na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať v dňoch 26.-27. mája 2012 v Ružomberku.

Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Výkonný výbor BŠZ navrhol a Rada BŠZ schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.1.2012 na každých 30 aj začatých platiacich členov jeden delegát). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie nových riadiacich orgánov BŠZ, t.j. predsedu BŠZ, členov Rady, Výkonného výboru  a Revíznej a kontrolnej komisie na nasledujúce obdobie 3 rokov (predchádzajúca konferencia BŠZ sa konala v apríli 2009) a 7 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou a aby si pripravili a navrhli na jednotlivé funkcie ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa práci v našom šachovom hnutí.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 20.4.2012 e-mailom na adresu peter.faltan@gmail.com nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených nižšie.

Program rokovania

Počet delegátov s hlasovacím právom podľa šachových klubov

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...