Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Otvorený list BŠZ vedeniu SŠZ a odpoveď

 
    Chceli by sme touto formou vyjadriť znepokojenie nad priebehom Mimoriadnej konferencie SŠZ, konanej 21. mája 2016 vo Zvolene. Sme presvedčení, že úlohy a výzvy, pred ktorými SŠZ stojí, najmä v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si vyžadujú náležitú pozornosť a schopnosť viesť konštruktívny dialóg s odbornou šachovou verejnosťou. Nielen s tými, ktorí patria do tábora, podporujúceho súčasné vedenie, ale aj s názorovými oponentmi.  V dnešnej, zvlášť pre menšie zväzy neľahkej dobe, je každý erudovaný názor k problematike implementácie Zákona o športe do právnych predpisov SŠZ hodný vypočutia a zváženia.
   
    Ako krajský šachový zväz sme v čase konania našej Mimoriadnej konferencie, ktorej hlavným cieľom bolo zvoliť delegátov na Mimoriadnu konferenciu SŠZ, nemali žiadne informácie o tom, že títo delegáti sa majú takpovediac ex offo stať členmi stáleho orgánu s dvojročným funkčným obdobím. Všetci sme volili s vedomím, že volíme delegátov výhradne na Mimoriadnu konferenciu vo Zvolene. Takisto zvolení členovia BŠZ kandidovali s tým, že sa uchádzajú o účasť na tejto jednej konkrétnej Mimoriadnej konferencii.

    Za závažný nedostatok považujeme však najmä to, že proces tvorby nových Stanov SŠZ nebol riadne komunikovaný. Prečo na hlavnej stránke SŠZ figurujú správy o tom, čo píšu v bulvárnych plátkoch ("Topky.sk o MSR mládeži v šachu", "Topky a Nový čas píšu o Pacherovom rekorde" a i.), ale informácia o novelizácii základného dokumente občianskeho združenia si tam cestu nenašla?! Logickým vyústením bolo, že pracovná verzia Stanov, ktorá bola vo Zvolene delegátom predkladaná, neprešla dovtedy serióznejším pripomienkovacím konaním, ktoré by ukázalo jej slabiny. Tie sa teraz ukazujú v praxi.

    Zákon o športe ukladá v §17 ods. 1 písm. h) povinnosť zverejniť najmenej tri dni vopred návrh kandidátov na volené funkcie. Kandidáti však neboli známi ešte ani deň pred konaním Mimoriadnej konferencie. Sme presvedčení, že zvlášť v prípade voľby kontrolóra išlo o veľmi vážne pochybenie. Vytiahnuť kandidáta priamo na Mimoriadnej konferencii, ako zajaca z klobúka, je nepochopenie významu a vážnosti funkcie kontrolóra. Alebo išlo o účelovú hru s cieľom pripraviť pôdu pre zbavenie sa neobľúbeného predsedu KK Ľubomíra Chripka?

    Nechávame to v rovine rečníckej otázky, nech si šachisti odpovedia sami. Vzdanie sa funkcie člena Konferencie zo strany Gustáva Šturca a jeho vyjadrenie, že v SŠZ stratilo platnosť heslo "GENS UNA SUMUS", je však veľavravné. Chceme z pozície funkcionárov BŠZ vyzvať vedenie SŠZ, aby začali stratené heslo hľadať skôr, než bude neskoro.

    Martin Sklár, predseda VV BŠZ
    Stanislav Vlček, podporedseda VV BŠZ
    Ladislav Šipeky, člen VV BŠZ, predseda ŠTK BŠZ
    Pavol Pytlík, člen VV BŠZ, predseda Rozhodcovskej komisie BŠZ
    Miroslav Kleman, člen VV BŠZ
    Peter Falťan, predseda Rady BŠZ, čestný člen SŠZ
    Peter Lukáč, podpredseda Rady BŠZ

V Bratislave, 16. septembra 2016

 

Odpoveď VV na otvorený list od VV BŠZ, ktorý prišiel dňa 16.09.2016.


Ďakujeme za Váš list týkajúci sa príprav a priebehu konferencie vo Zvolene, ktorá sa konala pred 4 mesiacmi.

K príprave Stanov boli na diskusnom fóre zriadené 3 mesiace pred zasadnutím na konferencii dve diskusné vlákna vrátane príloh pripravovaných prác na stanovách. Do verejnej diskusie o obsahu nových stanov SŠZ sa v priebehu uvedených troch mesiacov (od 22. marca 2016 do 21. júna 2016) aktívne zapojili okrem navrhovateľa spolu dovedna ďalší dvaja členovia SŠZ, z ktorých jeden je podpísaný pod Vaším listom.

Do verejnej diskusie o nových stanovách sa žiaľ nezapojili ani niektorí ďalší členovia SŠZ, ktorí sa takejto diskusie viac ako 3 mesiace pred Konferenciou dožadovali. Konferencie sa osobne zúčastnili aj osoby podpísané pod autorstvom listu a o jej priebehu počas nej nevyjadrili žiadne pochybnosti, o ktorých píšete v liste.

V priebehu konferencie sa k jednotlivým bodom stanov viedla veľmi živá a podnetná diskusia, ktorá spôsobila, že sa rokovalo prakticky celý deň a mnohé z bodov prednesených delegátmi na konferencii sa do obsahu stanov premietli.

Mrzí nás, že musíme podotknúť fakt, že to bol Bratislavský šachový zväz, ktorý pochybil voči platnému zákonu a zvolil za svojho delegáta na konferenciu predsedu kontrolnej komisie Ľubomíra Chripka. Rovnako tak ako aj to, že napriek tomu, že sa on sám radil k autorom zákona, tak ani ako člen kontrolného orgánu neupozornil na porušovanie zákona a vôbec takúto kandidatúru odporujúcu zákonu prijal a následne sa uchádzal o post delegáta Vášho kraja.

Vyhotovenie listu s časovým posunom až po štyroch mesiacoch od Konferencie vnímame so značnými rozpakmi a žiaľ aj s istými pochybnosťami o možnej účelovosti v danom prípade. Rovnako tak by sme v tejto súvislosti radi pripomenuli, že zástupcovia Vášho kraja (a medzi nimi aj autori tohto listu) boli pred štyrmi mesiacmi osobne prítomní na zasadnutí konferencie. Vracať sa k udalostiam spred viacerých mesiacov dnes už nepovažujeme za aktuálne.

Vladimír Szűcs, sekretariát SŠZ

 

Pozvánka na žrebovanie súťaží družstiev BŠZ

Vážení organizační pracovníci klubov Bratislavského kraja,

 

dovoľujem si Vám poslať podklady Športovo-technickej komisie k blížiacemu sa ligovému ročníku 2016/2017. Aby nebol problém s veľkosťou správy, posielam ich rozdelené na dve časti.

 

Zároveň s podkladmi Vám posielam aj pozvánku na losovanie líg, ktoré sa uskutoční v stredu 21.9.2016 od 17:30 hod. v hracej miestnosti Doprastavu (Drieňová 27, budova Doprastavu, a.s.). Ste srdečne vítaní!

 

Čítať ďalej...

Oznam o školení rozhodcov

14.-15. mája 2016 sa v Trnave uskutoční školenie/seminár rozhodcov, na ktorom bude možné získať aj obnoviť všetky rozhodcovské triedy. Školenie povedú Ústredný rozhodca Milan Szitkey a FA Vladimír Puchart. Prihlášky zasielajte na chempuk@yahoo.com (Vladimír Puchart; 02/59410229). Viac podrobností nájdete v pripojenej informácii.

Pavol Pytlík, predseda Komisie rozhodcov BŠZ

Mimoriadna konferencia BŠZ 2016

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

dňa 28. apríla 2016, vo štvrtok, sa bude konať zasadanie mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu.

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na mimoriadnu konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2016 vo Zvolene. Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti podpredsedu BŠZ a predsedu Kontrolnej a revíznej komisie dňa 15.03.2016 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.4.2016, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ. Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2016 a voľba 4 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Hlavným bodom programu mimoriadnej konferencie SŠZ je schválenie základného dokumentu nášho hnutia - Stanov SŠZ, aby sa dostali do súladu so Zákonom o športe 440/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roku 2016. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou. Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 24. apríla 2016 nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe č. 2 na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com.

Vítané sú aj návrhy kandidátov za delegátov BŠZ a prípadne aj do volených funkcií SŠZ. Pokiaľ máte pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ, prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Bratislava, 13. apríl 2016

Peter Falťan predseda Rady BŠZ                                                                                                                 Stanislav Vlček podpredseda BŠZ

Prílohy: 1. Pozvánka na konferenciu 2. Počty delegátov za jednotlivé kluby

 

Aktualizácia zápisníc VV BŠZ

V sekcií Zápisnice VV BŠZ pribudli zápisnica č. 10/2014, zápisnica č. 11/2014 a zápisnica č.12/2015 aj s prílohami.

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...