Bratislavsky sachovy zvaz

Otvorený list BŠZ vedeniu SŠZ a odpoveď

 
    Chceli by sme touto formou vyjadriť znepokojenie nad priebehom Mimoriadnej konferencie SŠZ, konanej 21. mája 2016 vo Zvolene. Sme presvedčení, že úlohy a výzvy, pred ktorými SŠZ stojí, najmä v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si vyžadujú náležitú pozornosť a schopnosť viesť konštruktívny dialóg s odbornou šachovou verejnosťou. Nielen s tými, ktorí patria do tábora, podporujúceho súčasné vedenie, ale aj s názorovými oponentmi.  V dnešnej, zvlášť pre menšie zväzy neľahkej dobe, je každý erudovaný názor k problematike implementácie Zákona o športe do právnych predpisov SŠZ hodný vypočutia a zváženia.
   
    Ako krajský šachový zväz sme v čase konania našej Mimoriadnej konferencie, ktorej hlavným cieľom bolo zvoliť delegátov na Mimoriadnu konferenciu SŠZ, nemali žiadne informácie o tom, že títo delegáti sa majú takpovediac ex offo stať členmi stáleho orgánu s dvojročným funkčným obdobím. Všetci sme volili s vedomím, že volíme delegátov výhradne na Mimoriadnu konferenciu vo Zvolene. Takisto zvolení členovia BŠZ kandidovali s tým, že sa uchádzajú o účasť na tejto jednej konkrétnej Mimoriadnej konferencii.

    Za závažný nedostatok považujeme však najmä to, že proces tvorby nových Stanov SŠZ nebol riadne komunikovaný. Prečo na hlavnej stránke SŠZ figurujú správy o tom, čo píšu v bulvárnych plátkoch ("Topky.sk o MSR mládeži v šachu", "Topky a Nový čas píšu o Pacherovom rekorde" a i.), ale informácia o novelizácii základného dokumente občianskeho združenia si tam cestu nenašla?! Logickým vyústením bolo, že pracovná verzia Stanov, ktorá bola vo Zvolene delegátom predkladaná, neprešla dovtedy serióznejším pripomienkovacím konaním, ktoré by ukázalo jej slabiny. Tie sa teraz ukazujú v praxi.

    Zákon o športe ukladá v §17 ods. 1 písm. h) povinnosť zverejniť najmenej tri dni vopred návrh kandidátov na volené funkcie. Kandidáti však neboli známi ešte ani deň pred konaním Mimoriadnej konferencie. Sme presvedčení, že zvlášť v prípade voľby kontrolóra išlo o veľmi vážne pochybenie. Vytiahnuť kandidáta priamo na Mimoriadnej konferencii, ako zajaca z klobúka, je nepochopenie významu a vážnosti funkcie kontrolóra. Alebo išlo o účelovú hru s cieľom pripraviť pôdu pre zbavenie sa neobľúbeného predsedu KK Ľubomíra Chripka?

    Nechávame to v rovine rečníckej otázky, nech si šachisti odpovedia sami. Vzdanie sa funkcie člena Konferencie zo strany Gustáva Šturca a jeho vyjadrenie, že v SŠZ stratilo platnosť heslo "GENS UNA SUMUS", je však veľavravné. Chceme z pozície funkcionárov BŠZ vyzvať vedenie SŠZ, aby začali stratené heslo hľadať skôr, než bude neskoro.

    Martin Sklár, predseda VV BŠZ
    Stanislav Vlček, podporedseda VV BŠZ
    Ladislav Šipeky, člen VV BŠZ, predseda ŠTK BŠZ
    Pavol Pytlík, člen VV BŠZ, predseda Rozhodcovskej komisie BŠZ
    Miroslav Kleman, člen VV BŠZ
    Peter Falťan, predseda Rady BŠZ, čestný člen SŠZ
    Peter Lukáč, podpredseda Rady BŠZ

V Bratislave, 16. septembra 2016

 

Odpoveď VV na otvorený list od VV BŠZ, ktorý prišiel dňa 16.09.2016.


Ďakujeme za Váš list týkajúci sa príprav a priebehu konferencie vo Zvolene, ktorá sa konala pred 4 mesiacmi.

K príprave Stanov boli na diskusnom fóre zriadené 3 mesiace pred zasadnutím na konferencii dve diskusné vlákna vrátane príloh pripravovaných prác na stanovách. Do verejnej diskusie o obsahu nových stanov SŠZ sa v priebehu uvedených troch mesiacov (od 22. marca 2016 do 21. júna 2016) aktívne zapojili okrem navrhovateľa spolu dovedna ďalší dvaja členovia SŠZ, z ktorých jeden je podpísaný pod Vaším listom.

Do verejnej diskusie o nových stanovách sa žiaľ nezapojili ani niektorí ďalší členovia SŠZ, ktorí sa takejto diskusie viac ako 3 mesiace pred Konferenciou dožadovali. Konferencie sa osobne zúčastnili aj osoby podpísané pod autorstvom listu a o jej priebehu počas nej nevyjadrili žiadne pochybnosti, o ktorých píšete v liste.

V priebehu konferencie sa k jednotlivým bodom stanov viedla veľmi živá a podnetná diskusia, ktorá spôsobila, že sa rokovalo prakticky celý deň a mnohé z bodov prednesených delegátmi na konferencii sa do obsahu stanov premietli.

Mrzí nás, že musíme podotknúť fakt, že to bol Bratislavský šachový zväz, ktorý pochybil voči platnému zákonu a zvolil za svojho delegáta na konferenciu predsedu kontrolnej komisie Ľubomíra Chripka. Rovnako tak ako aj to, že napriek tomu, že sa on sám radil k autorom zákona, tak ani ako člen kontrolného orgánu neupozornil na porušovanie zákona a vôbec takúto kandidatúru odporujúcu zákonu prijal a následne sa uchádzal o post delegáta Vášho kraja.

Vyhotovenie listu s časovým posunom až po štyroch mesiacoch od Konferencie vnímame so značnými rozpakmi a žiaľ aj s istými pochybnosťami o možnej účelovosti v danom prípade. Rovnako tak by sme v tejto súvislosti radi pripomenuli, že zástupcovia Vášho kraja (a medzi nimi aj autori tohto listu) boli pred štyrmi mesiacmi osobne prítomní na zasadnutí konferencie. Vracať sa k udalostiam spred viacerých mesiacov dnes už nepovažujeme za aktuálne.

Vladimír Szűcs, sekretariát SŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...