Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia BŠZ 2012

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 dňa 24. apríla 2012 sa bude konať zasadanie riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu. Nižšie je uvedená pozvánka na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať v dňoch 26.-27. mája 2012 v Ružomberku.

Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Výkonný výbor BŠZ navrhol a Rada BŠZ schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.1.2012 na každých 30 aj začatých platiacich členov jeden delegát). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie nových riadiacich orgánov BŠZ, t.j. predsedu BŠZ, členov Rady, Výkonného výboru  a Revíznej a kontrolnej komisie na nasledujúce obdobie 3 rokov (predchádzajúca konferencia BŠZ sa konala v apríli 2009) a 7 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou a aby si pripravili a navrhli na jednotlivé funkcie ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa práci v našom šachovom hnutí.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 20.4.2012 e-mailom na adresu peter.faltan@gmail.com nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených nižšie.

Program rokovania

Počet delegátov s hlasovacím právom podľa šachových klubov

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...