Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Konferencia BŠZ 2019

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 

dňa 20. mája 2019, v pondelok od 17:00, sa bude konať v hracej miestnosti ŠK Doprastav Bratislava, Drieňová 27, zasadanie Konferencie Bratislavského šachového zväzu

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania Konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na Konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 8. júna 2019.

Právo zúčastniť sa Konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti predsedu BŠZ a člena Kontrolnej a revíznej komisie dňa 12.4.2018 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe A3 (podľa matriky k 15.5.2019, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti  pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2019 (príloha B6). Vzhľadom na to, že jeden členov VV SŠZ sa vzdal funkcie, Konferencia BŠZ môže navrhnúť kandidáta na túto pozíciu. Rada BŠZ v období od ostatnej Konferencie BŠZ nezasadala, zatiaľ nie je oficiálne zvolený ani jej predseda. Jeden zo zvolených členov Rady BŠZ ostatnou konferenciou nie je členom BŠZ, čo je v nesúlade s našimi Stanovami. Bude potrebné ho nahradiť novou voľbou. Upozorňujem, že v Rade BŠZ môže byť klub BŠZ zastúpený len jednou osobou.

V poslednom období prebieha intenzívna diskusia o zmene Súťažného poriadku družstiev najmä v otázkach systému licencií a naturalizácií. Tie sa týkajú celého stromu súťaží družstiev, a preto by bolo veľmi vhodné, aby názory a návrhy krajskej konferencie aktívne prezentovali 5-ti delegáti BŠZ na celoslovenskej konferencii.

Úloha z minulej Konferencie k aktualizácií Stanov BŠZ je zatiaľ nesplnená. Čiastočne to súvisí aj s častými zmenami Stanov SŠZ, ktoré sa majú meniť aj na najbližšej Konferencií SŠZ.

Na konferencii budú prezentované aj informácie o činnosti, hospodárení, športovo-technické, o mládeži a možnostiach o využitia príspevku od Bratislavského samosprávneho kraja na zlepšenie materiálneho vybavenia klubov.

Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov, aby na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com do 19.5.2019 nahlásili:

1. delegátov na Konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe A3,

2. kandidáta na členstvo v Rade BŠZ 

3. kandidátov na členstvo v Výkonnom výbore SŠZ 

4. Vítané sú aj pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ. Prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Prílohou tejto správy je formulár prihlášky do funkcie člena VV SŠZ. Na výkon funkcie sa požaduje bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje čestným prehlásením, ktoré je súčasťou formulára kandidáta. Nedoručenie vyplneného formulára do funkcie člena VV SŠZ na Sekretariát SŠZ najneskôr do 30. mája 2019 môže mať za následok zrušenie jeho kandidatúry.

 

Bratislava,  14. máj 2019

 

                                                                        Igor Poláčik                                               Stanislav Vlček 

                                                                     zástupca Rady BŠZ                                   podpredseda BŠZ

 

Prílohy:

A1 Sprievodný list

A2 Pozvánka na konferenciu

A3 Počty delegátov za jednotlivé kluby

A4 Kandidátsky lístok na Konferenciu SŠZ 2019

B1 Zápis a uznesenia z minulej konferencie (23.5.2018)

B2 Prezenčná listina z konferencie BŠZ 2018

B6 Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2019 a plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2018

 

Konkurzné podmienky súťaží BŠZ 2019

VV BŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie šachových podujatí Bratislavského kraja na rok 2019. V prílohe zasielam konkurzné podmienky na usporiadanie:

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2019

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja dorasteneckých družstiev (Dorastenecká liga 2018/2019 )

 

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 1.12.2018 vrátane. Na prihlášky doručené po termíne nebude braný zreteľ:

·         Martin Sklár (Predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk

·         Eduard Šimkovič (Predseda ŠTK BŠZ): esimkovic@googlemail.com

 

S pozdravom,

 

Eduard Šimkovič

esimkovic@googlemail.com

 

+421 903 496 651

 

 

Vyhlásenie BŠZ k vražde vo Veľkej Mači

Bratislavský šachový zväz odsudzuje dvojnásobnú úkladnú vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rodinám pozostalých, priateľom a známym, ako aj celej novinárskej obci vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Šachová partia sa často láme na jednej chybe. V súčasnosti by najväčšou chybou, vedúcou k prehre celej spoločnosti, bolo mlčať a nepožadovať od kompetentných orgánov dôsledné a nestranné vyšetrenie tohto otrasného činu.

Tretie kolo nadstavby 5. ligy A11, ktoré sa odohrá v piatok 16.3.2018, sme sa rozhodli symbolicky venovať týmto dvom mladým ľudom. Prosíme jednotlivé družstvá, aby si pred začiatkom zápasu uctili ich pamiatku minútou ticha.

V rámci technických a organizačných náležitostí informujeme, že po dohode s ŠTK pristupujeme v rámci kola proponovaného na 16.3.2018 k týmto krokom:
- neobsadenie šachovnice nebude pokutované, ani sa nebude zarátavať do počtu neobsadení za sezónu
- v prípade vzájomnej dohody domácich a hostí môže byť čas začiatku stretnutia posunutý
- v prípade vzájomnej dohody domácich a hostí môže byť zápas presunutý na iný deň, najneskôr však musí byť odohraný do 13.4.2018 vrátane
- riaditeľ 5. ligy bude bez pokuty akceptovať zaslanie výsledkov aj v sobotu 17.3.2018

Martin Sklár,
predseda BŠZ

V Bratislave, 15.3.2018

Nekrológ za Ivana Fialu

Ivan Fiala – 25. 10.1940 – 28. 12. 2017

Dňa 28.12. 2017 opustil šachový svet spoluzakladateľ jurského šachového klubu a neskôr jeho predseda a organizačný pracovník Ivan Fiala.

Pochádzal z ôsmich súrodencov. K šachu ho priviedol otec, spolu s ktorým patril k zakladajúcim členom šachového klubu vo Svätom Juri v r. 1956. Odvtedy sa venoval šachu ako svojmu koníčku veľmi aktívne. Staral sa o rast mládeže. Viedol šachový krúžok na základnej škole, s ktorým zvíťazil na turnaji bratislavských škôl v Bratislave-Rači. K šachu priviedol aj svojich mladších súrodencov a boli časy, kedy za Svätý Jur na desiatich šachovniciach nastupovali piati Fialovci. I keď ako dospelý už nebýval vo Svätom Juri, zostal verný šachovému oddielu a nevynechal žiaden zápas. Zúčastňoval sa aj seniorských turnajov vo Vysokých Tatrách.

Za veľký úspech považoval návrat klubu späť do 3. ligy, bohužiaľ v súťaži sa mu podarilo odohrať iba prvé kolo. Zradilo ho srdce, následkom dlhodobej liečby zákernej choroby. Vždy bol veľký bojovník, žiaľ – už mu nezostávali sily na to, aby bojoval s oslabeným srdcom.

Zomrel 28. 12. 2017 v nemocnici v Ružinove.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s Ivanom bude 5. januára 2018 v krematóriu v Bratislave.

 

Autor: Vladimír Fiala

Školenie rozhodcov

Vážení šachoví priatelia, v dňoch 15. a 16.9.2017 sa v priestoroch Doprastavu na Drieňovej 27 v Bratislave uskutoční Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried vrátane seminára pre UR, FR a IA.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore PDF. Z dôvodu prípravy materiálov je nutné prihlásiť sa najneskôr do 14.09.2017.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...