Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Nekrológ za Ivana Fialu

Ivan Fiala – 25. 10.1940 – 28. 12. 2017

Dňa 28.12. 2017 opustil šachový svet spoluzakladateľ jurského šachového klubu a neskôr jeho predseda a organizačný pracovník Ivan Fiala.

Pochádzal z ôsmich súrodencov. K šachu ho priviedol otec, spolu s ktorým patril k zakladajúcim členom šachového klubu vo Svätom Juri v r. 1956. Odvtedy sa venoval šachu ako svojmu koníčku veľmi aktívne. Staral sa o rast mládeže. Viedol šachový krúžok na základnej škole, s ktorým zvíťazil na turnaji bratislavských škôl v Bratislave-Rači. K šachu priviedol aj svojich mladších súrodencov a boli časy, kedy za Svätý Jur na desiatich šachovniciach nastupovali piati Fialovci. I keď ako dospelý už nebýval vo Svätom Juri, zostal verný šachovému oddielu a nevynechal žiaden zápas. Zúčastňoval sa aj seniorských turnajov vo Vysokých Tatrách.

Za veľký úspech považoval návrat klubu späť do 3. ligy, bohužiaľ v súťaži sa mu podarilo odohrať iba prvé kolo. Zradilo ho srdce, následkom dlhodobej liečby zákernej choroby. Vždy bol veľký bojovník, žiaľ – už mu nezostávali sily na to, aby bojoval s oslabeným srdcom.

Zomrel 28. 12. 2017 v nemocnici v Ružinove.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s Ivanom bude 5. januára 2018 v krematóriu v Bratislave.

 

Autor: Vladimír Fiala

Školenie rozhodcov

Vážení šachoví priatelia, v dňoch 15. a 16.9.2017 sa v priestoroch Doprastavu na Drieňovej 27 v Bratislave uskutoční Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried vrátane seminára pre UR, FR a IA.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore PDF. Z dôvodu prípravy materiálov je nutné prihlásiť sa najneskôr do 14.09.2017.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy. Tento čin v žiadnom prípade neovplyvní výšku Vašich príjmov, nebude Vás to stáť nič, len časť Vami už zaplatenej dane, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte, bude presmerovaná na účet BŠZ. Môžete pomôcť podporiť tak rozvoj šachu  v našom regióne.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.
 
Na stránke www.bsz.chess.sk nájdete predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%. Týmto spôsobom poukážete 2% v prospech BŠZ. Následne napíšte mail na adresu vvbsz@googlegroups.com s informáciou, akú sumu ste poukázali a akému klubu si želáte touto formou pomôcť. BŠZ poukáže 80% sumy Vami uvedenému klubu, zvyšných 20% použije na svoje aktivity. Vopred ďakujeme za poukázanie 2% z dane - pomôžete Vášmu klubu i rozvoju šachu v regióne!
 
Ďakujeme.

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2017

Konferencia BŠZ sa uskutočnila 18.5.2017. Video záznam z rokovania nájdete TU

Otvorený list BŠZ vedeniu SŠZ a odpoveď

 
    Chceli by sme touto formou vyjadriť znepokojenie nad priebehom Mimoriadnej konferencie SŠZ, konanej 21. mája 2016 vo Zvolene. Sme presvedčení, že úlohy a výzvy, pred ktorými SŠZ stojí, najmä v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si vyžadujú náležitú pozornosť a schopnosť viesť konštruktívny dialóg s odbornou šachovou verejnosťou. Nielen s tými, ktorí patria do tábora, podporujúceho súčasné vedenie, ale aj s názorovými oponentmi.  V dnešnej, zvlášť pre menšie zväzy neľahkej dobe, je každý erudovaný názor k problematike implementácie Zákona o športe do právnych predpisov SŠZ hodný vypočutia a zváženia.
   
    Ako krajský šachový zväz sme v čase konania našej Mimoriadnej konferencie, ktorej hlavným cieľom bolo zvoliť delegátov na Mimoriadnu konferenciu SŠZ, nemali žiadne informácie o tom, že títo delegáti sa majú takpovediac ex offo stať členmi stáleho orgánu s dvojročným funkčným obdobím. Všetci sme volili s vedomím, že volíme delegátov výhradne na Mimoriadnu konferenciu vo Zvolene. Takisto zvolení členovia BŠZ kandidovali s tým, že sa uchádzajú o účasť na tejto jednej konkrétnej Mimoriadnej konferencii.

    Za závažný nedostatok považujeme však najmä to, že proces tvorby nových Stanov SŠZ nebol riadne komunikovaný. Prečo na hlavnej stránke SŠZ figurujú správy o tom, čo píšu v bulvárnych plátkoch ("Topky.sk o MSR mládeži v šachu", "Topky a Nový čas píšu o Pacherovom rekorde" a i.), ale informácia o novelizácii základného dokumente občianskeho združenia si tam cestu nenašla?! Logickým vyústením bolo, že pracovná verzia Stanov, ktorá bola vo Zvolene delegátom predkladaná, neprešla dovtedy serióznejším pripomienkovacím konaním, ktoré by ukázalo jej slabiny. Tie sa teraz ukazujú v praxi.

    Zákon o športe ukladá v §17 ods. 1 písm. h) povinnosť zverejniť najmenej tri dni vopred návrh kandidátov na volené funkcie. Kandidáti však neboli známi ešte ani deň pred konaním Mimoriadnej konferencie. Sme presvedčení, že zvlášť v prípade voľby kontrolóra išlo o veľmi vážne pochybenie. Vytiahnuť kandidáta priamo na Mimoriadnej konferencii, ako zajaca z klobúka, je nepochopenie významu a vážnosti funkcie kontrolóra. Alebo išlo o účelovú hru s cieľom pripraviť pôdu pre zbavenie sa neobľúbeného predsedu KK Ľubomíra Chripka?

    Nechávame to v rovine rečníckej otázky, nech si šachisti odpovedia sami. Vzdanie sa funkcie člena Konferencie zo strany Gustáva Šturca a jeho vyjadrenie, že v SŠZ stratilo platnosť heslo "GENS UNA SUMUS", je však veľavravné. Chceme z pozície funkcionárov BŠZ vyzvať vedenie SŠZ, aby začali stratené heslo hľadať skôr, než bude neskoro.

    Martin Sklár, predseda VV BŠZ
    Stanislav Vlček, podporedseda VV BŠZ
    Ladislav Šipeky, člen VV BŠZ, predseda ŠTK BŠZ
    Pavol Pytlík, člen VV BŠZ, predseda Rozhodcovskej komisie BŠZ
    Miroslav Kleman, člen VV BŠZ
    Peter Falťan, predseda Rady BŠZ, čestný člen SŠZ
    Peter Lukáč, podpredseda Rady BŠZ

V Bratislave, 16. septembra 2016

 

Odpoveď VV na otvorený list od VV BŠZ, ktorý prišiel dňa 16.09.2016.


Ďakujeme za Váš list týkajúci sa príprav a priebehu konferencie vo Zvolene, ktorá sa konala pred 4 mesiacmi.

K príprave Stanov boli na diskusnom fóre zriadené 3 mesiace pred zasadnutím na konferencii dve diskusné vlákna vrátane príloh pripravovaných prác na stanovách. Do verejnej diskusie o obsahu nových stanov SŠZ sa v priebehu uvedených troch mesiacov (od 22. marca 2016 do 21. júna 2016) aktívne zapojili okrem navrhovateľa spolu dovedna ďalší dvaja členovia SŠZ, z ktorých jeden je podpísaný pod Vaším listom.

Do verejnej diskusie o nových stanovách sa žiaľ nezapojili ani niektorí ďalší členovia SŠZ, ktorí sa takejto diskusie viac ako 3 mesiace pred Konferenciou dožadovali. Konferencie sa osobne zúčastnili aj osoby podpísané pod autorstvom listu a o jej priebehu počas nej nevyjadrili žiadne pochybnosti, o ktorých píšete v liste.

V priebehu konferencie sa k jednotlivým bodom stanov viedla veľmi živá a podnetná diskusia, ktorá spôsobila, že sa rokovalo prakticky celý deň a mnohé z bodov prednesených delegátmi na konferencii sa do obsahu stanov premietli.

Mrzí nás, že musíme podotknúť fakt, že to bol Bratislavský šachový zväz, ktorý pochybil voči platnému zákonu a zvolil za svojho delegáta na konferenciu predsedu kontrolnej komisie Ľubomíra Chripka. Rovnako tak ako aj to, že napriek tomu, že sa on sám radil k autorom zákona, tak ani ako člen kontrolného orgánu neupozornil na porušovanie zákona a vôbec takúto kandidatúru odporujúcu zákonu prijal a následne sa uchádzal o post delegáta Vášho kraja.

Vyhotovenie listu s časovým posunom až po štyroch mesiacoch od Konferencie vnímame so značnými rozpakmi a žiaľ aj s istými pochybnosťami o možnej účelovosti v danom prípade. Rovnako tak by sme v tejto súvislosti radi pripomenuli, že zástupcovia Vášho kraja (a medzi nimi aj autori tohto listu) boli pred štyrmi mesiacmi osobne prítomní na zasadnutí konferencie. Vracať sa k udalostiam spred viacerých mesiacov dnes už nepovažujeme za aktuálne.

Vladimír Szűcs, sekretariát SŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...